Tuesday, February 2, 2010

(2nd post) Anarkista

"Anarchy" is a silly catchword. It presupposes that there has been and still is in Germany an established civil, legal system which, on the instigation of the devil, has been violated. The catchword " " anarchy" is impregnant through and through with the spirit of official, university German "scholarship" (with apologies to real scholarship). the scholarship that cringes before the landowners and militarists, and sings the praises of the exceptional " rule of law" in Germany.


Ang anarkiya ay isang kawalan ng pamahalaan, o parang walang namamahala. Kung ipapasok mo yang konsepto ay hindi mo iyan makikita. Pero maaring makita mo ang anarkiya sa isinulat ni Jose Rizal na El filibusterismo- ang karugtong ng Noli me tangere. Inilalantad ng El filibusterismo ang higit na madilim na larawan ng mga dekada ng siglo disinuwebe. Si Crisostomo Ibarra, ang repormistang bayani sa naunang nobela, ay nagbalik sa Filipinas bilang nagbabalatkayong Simoun na mayamang alahero. Taglay ang poot at layong makapaghiganti, at iligtas si Maria Clara na tumakas sa kumbento, si Simoun ay naglunsad ng krusada na bulukin saka pahinain ang mga institusyon na pawang magiging sanhi ng himagsikan. .Makikita mo ito sa sa karakter ni Simoun na siyang bida sa nobela. Na kung saan ay hindi siya naniniwala sa sistema ng pamahalaan kaya makikita mo na mayroong pagbabago o shiftment kungbaga ang mga ruling class nasa nobela ay nag-aakalang sila na yung nagmamanipula ngunit makikita na si Simoun na yaon ang nagmamanipula na ng lahat.Isa-isa niyang kinuha ang loob ng mga karakter sa nasabing nobela at gumawa siya ng paraan para magkaroon ng doubt sa kanila at gawin ang mga bagay na gusto niya although hindi niya ito sinabi sa kanlia ay makikitang naaayon ang lahat sa kanyang plano. Na kung saan hawak niya sa leeg ang mga ruling class o mga colonial elite na kung saan makikita ito doon sa reception ng kasal nina Paulita at ni Juanito Pelaez na kung saan naglagay si Simoun ng isang lampara na kapag sumabog ay mamamatay ang lahat ng tao na nasa piging na iyon. Masasabi ko na si Jose Rizal ay naimpluwesiyahan ng anarkismo at yun ang naghudyat sa kanya na gumawa ng El Filibusterismo na nsiya ring naging dahilan ng pagkakaroon ng mga anarchist activities sa bansang Espanya.

No comments:

Post a Comment