Tuesday, February 2, 2010

Wala sa lugar

"In a society based on private property and the enslavement of millions or propertyless toilers by a handful of rich people, the government cannot be anything but the loyal friend and ally of the exploiters and the most reliable guardian of their power."

Ang pamahalaan dapat ay ngangangalaga sa kapakanan ng kanyang nasasakupan at namamagitan sa mga tunggaliang nagaganap rito. Ngunit sa kalagayan ng lipunang Pilipino, hindi ganito ang nangyayari.

Kapuna-puna na sa kabila ng pagbabanggaan ng magkaibang interes ng dalawang uri-- mga pesante at mga panginoong may lupa o PML--, imbes na tumulong ang gobyerno sa pagresolba ng kontradiksyon ay kapansin-pansin pang mas pinoprotektahan nito ang mga PML. Halimbawa na lamang, kahit pa sabihing may mga reporma sa lupa, hindi pa rin naman nakasisiguro ang mga magsasaka na matutulungan sila ng mga ito dahil hindi naman talaga ito nangangahulugan ng tuluyang pamimigay ng ilang lupain sa kanila sa kadahilanang maraming mga kundisyon gaya na lamang ng eksempsyon ang nakalaloob rito. Isang halimbawa na lamang ay ang diskwalipikasyon ng ipamimigay na lupain kung ito ay di gaanong patag. Sa ganitong kondisyon, makasisiguro ang pamahalaan na malilimitahan lamang ang maipamimigay na mga lupain.

Sa puntong ito, makikita na balat-kayo lamang ang lahat. Nag-aanyong mabuti ang mga programang pawang mga pabor sa naghaharing-uri kung saan, sa kabila ng lubos na pag-asa ng mga kawawang magsasaka na makapag-ari ng sariling lupa ay ang katotohanang dahil sa mga kung anu-anong mga kondisyong nakalatag ay mananatili pa rin namang pagmamay-ari ng mga PML ang mga lupain.

Nagpapatuloy ang ganitong kaganapan sapagkat magaling rin naman sa pagpapanatili ng kapangyarihan ang gobyerno--kapagyarihang wala sa lugar. Idinaraan sa takot at dahas ang mga kawawang pesanteng nais lumaban at ipaglaban ang karapatan gaya na lamang ng nagyari sa Hacienda Luisita Massacre.

Sa lahat ng ito, mahihinuhang wala na nga sa lugar ang pamahalaan. Hindi na nito napangangatawanan ang tungkuling mangalaga sa mga mamamayan anumang uri ang kinabibilangan ng mga ito.

-Roemina Deocareza

No comments:

Post a Comment