Tuesday, February 2, 2010

DECEPTicons, DECEPTI(C)ONS

"People always have been the foolish victims of deception and self-deception in politics, and they always will be until they have learnt to seek out the interests of some class or other behind all moral religious, political and social phrases, declarations and promises."

Three Sources and Three Component Parts of Marxism, Vol. 19, p. 28

Sa paparating na Mayo 10 ng taong ito magaganap muli ang pambansang halalan na nilalahukan ng mga taong nais makaupo sa pwesto ng pamahalaan. Sa panahong ito masusubukan muli ang kakayanan ng mga Pilipino na pumili at bumuto sa tamang tao upang mamahala sa bansa. Mahalaga ang halalang ito sapagkat bubuto na muli tayo ng isang pangulo at pangalawang pangulo pagkatapos ng anim na taon. Ngunit ang pagkakaroon ng halalan ay isa lamang paraan upang maipagpatuloy ng mga naghaharing uri ang kanilang pamumuno sa lipunang Pilipino. Kinabibilangan kasi ng mga pulitiko ang 2 porsyento ng tatsulok na lipunan bilang mga malalaking burgesyang kumprador, pambansang burgesya at mga panginoong may lupa. Ibig sabihin nito, ang mga tatakbong indibidual at mga opisyal na nakaupo sa pamahalaan ay mismong mga taong kalaban ng masang Pilipino sa paghahangad ng tunay na rebolusyon at pagbabago sa lipunan at pamahalaan. Kaya nga’t napili ko ang artikulo sa itaas upang maiugnay para sa kasalukuyang panahon. Ang pulitika at ang mga aspektong bumabalot dito ay mga manipestasyon na pinapatakbo ang bansa ng mga huwad na reporma at pangako ng mga nakaluklok na opisyal sa gobyerno. Dahil ang gobyerno mismo ay isang bulok na sistema na nagpapahalaga lamang sa interes ng iilan at nagpapatupad ng represibong batas at ideolohiyang nanlilinlang. Sa mga patalastas ng mga tumatakbong pangulo na bumubulaga sa atin tuwing nanonood tayo sa telebisyon ay isang halimbawa lamang kung paano nagiging biktima ang mga tao ng pagsisinungaling at paggawa ng katotohanan ng mga pulitikong ito. Ayon kay Propesor Aguila, ito nga ay isang paraan upang ang kasinungalingan ay maging totoo at tapat para sa manonood. Dahilan sa gumagawa ang mga kandidato ng ilusyon at panaginip na ipinapalabas at ipinapakita sa anumang paraan ng media, direkta nitong kinukumbinsi, kinakausap at pinapaniwala ang mga tao sa kanilang mga programa. Ito ay mga programang nanlilinlang sa pangangakong magbabago at uunlad ang bansa kung sila ang magiging pangulo. Ibig sabihin nito walang tapat na kandidato at dapat na iboto sapagkat pareho lamang nilang tinatago ang tunay na estado ng bansa, na ito ay isang mala-kolonyal at mala-piyudal na lipunan na pinahaharian ng iilang mayayaman at makapangyarihang pamilya. Maging sa lokal na pamahalaan hanggang sa nasyonal naroroon ang pagtatago sa hikahos na masang Pilipino ang tunay na problema ng bansa kaya’t hindi umuunlad ang kanilang pamumuhay. Patuloy na magiging biktima ang masang Pilipino kung hindi nito matutunang pag-aralan ang lipunan at ipaglaban at makibaka para sa interes ng nakararami nang isinasantabi ang relihiyosong paniniwala, pulitikal at sosyal na pwersang pumipigil sa kanila upang itaguyod ang tunay na pagbabago. Dahil ang paniniwalang ito ay hindi lamang tumutulong na ikalat ang huwad na katotohanan kundi kabilang din ito sa mga gumagawa at nagtataguyod sa kasinungalingang pinipilit ipasok sa utak ng mga Pilipino. Simple lamang ang konteksto ng artikulo sa lipunang Pilipino, na biktima ang masa kung patuloy nitong hahayaan na lumaganap at magpasakop sa huwad na katotohanang ginawa ng mga naghaharing uri.

No comments:

Post a Comment