Monday, December 21, 2009

Sa Masa ang Inaasam

Sa kasalukuyan, makikita nating litaw na ang wika—sa halos lahat ng pagkakataon—ay politikal kung saan palagiang mayroong kinalaman ang ugnayan ng lakas (power relations). Kaugnay nito, papasok ang katanungang: paano ba natin mailalagay sa realidad ang sinasabing “makamasang pag-aaral ng wika?”

Sa aking palagay, kung ito ang nais makamtan, nararapat na makita kung ano o sino ang nakararami (majority) sa isang lipunan (hindi palagiang nangangahulugang mas malakas o mas mataas). Ang pagkatukoy na ito sa masa ay unang bahagi lamang ng makamasang pag-aaral ng wika. Mula rito ay pag-aaralan, bubusisiin, pagtutuunan ng pansin at samakatuwid ay pahahalagahan at pangangalagaan ang wika na mayroon ang masa. Nakikita kong kasunod ng pagkamit sa mga ito ay maitutulak ang pag-unlad ng wika ng masa. Ang wikang ito ang siyang magdedefine at magbibigay hulma sa isang kultura—na siyang makakapagpaiba nito mula sa ibang kultura.

Sa makamasang pag-aaral ng wika, makikita at mababakas kung paano nabibigyang hulma ng karanasan ng tao—na may kinalaman sa posisyon sa lipunan—ang kanilang wika.

Samakatuwid, ang esensya ng lahat ng aking nasambit ay: kung nais na makita ang tunay na kalagayan at katangian ng wika ng isang kultura at kalipunan ng mga tao, nararapat na magbigay-tuon sa kung sino ang nakararami sa grupong ito—sa masa. Sa ganitong paraan mas lilitaw kung ano ang likas at tunay sa isang kultura.


Alderite, Mia Catherine B.

No comments:

Post a Comment