Sunday, December 27, 2009

Ang Masa bilang Wika, Ang Wika bilang Masa

Sa aking pananaw, ang ibig sabihin ng isang makamasang pag-aaral ng wika ay ang pakikipagkaisa at pagaangkop ng mismong katauhan kasama ang puso at isipan sa masang Pilipino. Upang tunguhin ang isang pag-aaral kinakailangang nailalatag ang sarili sa realidad na tinatahak ng isang pananaliksik. Ibig sabihin, hinahayaan ng isang pag-aaral ang sarili nitong simuno at preposisyon na maglakbay tungo sa ninanais nitong kahihinatnan kasabay ng pagyakap sa magiging resulta ng isang pananaliksik.

Ang makamasang pag-aaral ng wika ay kinakailangan upang maitaguyod hindi lamang ang wika kundi pati na rin ang mga taong gumagamit nito. Ang mga taong mayorya sa isang lipunan, mga taong pangunahing tauhan na magsasalita sa mga nakahain at ihahaing mga diyalogo. Sila dapat ang maging batayan, instrumento at patutunguhan ng isang makamasang pag-aaral ng wika. Ayon kay Amado V. Guerrero, masang ituturing ang isang tao kung ito ay nabibilang sa 98 porsiyentong alipin ng mga kapitalista’t panginoong may lupa na bumubuo sa tatsulok na lipunang Pilipino. Binubuo ng mga magsasaka ang 75% ng populasyon, 15% sa mga manggagawa at 8% sa mga peti-burgesya. Sila ang masang Pilipino, pangunahing nakikita sa lansangan, sa labas ng bahay, palaging nagpoprotesta at laging sumisigaw ng pantay na karapatan at katarungan. Sa mga taong ito nakasalalay ang kinabukasan ng ating wika, ang magiging kahihinatnan nito.

Hindi kinakailangang maglatag ng kung ano pa mang batas at tuntunin upang masabing umuunlad at maganda ang isang wika. Laging tandaan na hindi nabubuhay ang wika dahil sa pagiging teknikal ng paggamit nito kundi sa dami ng gumagamit at kadalas nitong gamitin. Isa pa, hindi na natin naiisip bilang isang masa ang mga direksyon sa tamang paggamit ng mga salita, na tanging tao lamang ang may gawa, kung nahahaluan na ito ng damdamin sa pagpapahayag. Ang makamasang pag-aaral ng wika ay dapat nakaangkop sa katauhan ng isang masa na hindi nangangailangan ng batas upang ito ay gamitin sa halip ang pagsasapuso ng sinasabi at pagpapahayag ang tanging paraan upang ang mensahe ay maiparating sa kung para kaninuman.

Ang isang makamasang pag-aaral ng wika ay hindi dapat nakakulong sa nakahaing porma sa kung paano ito ginagamit ng mga intelektual sa kung paano ito sinuri, pinag-aralan at ginawan ng batas. Dapat ang pag-aaral ay nasa kamay ng isang totoong masa na nangangailangan ng pagpapasailalim sa kanila upang maabot ang tama at tapat na konklusyon sa pananaliksik. Samakatuwid, ang masa mismo ang magpapasya, maglalatag at magtatakda sa kung paano ginagamit ang wika dahil sila naman ang gagamit nito at aangkop sa wikang kanilang itinatag at itinataguyod. Ayon nga sa isang kasabihan, mula sa masa, para sa masa, tungo sa masa.


isinulat ni Hans Kevin R. Madanguit

No comments:

Post a Comment