Tuesday, January 5, 2010

Bakit kailangan ng makamasang pag-aaral ng wika?

Anong silbi ng pinag-aaralan mo kung hindi mo naman naiintindihan at hindi ka rin naiintindihan ng mga nasa paligid mo? Lahat tayo ay parte at produkto ng lipunang ginagalawan natin at ganun na din ang wika. Ang wika ay nagsisilbing daluyan ng isip, damdamin, hangarin, hinaing, kultura, at kaluluwa ng isang lipunan. Ang makamasang pag-aaral ng wika ay isa sa mga susi upang mas malaman natin kung paano nga ba mag-isip ang mga Pilipino. Sa pamamagitan ng pagtuklas sa kasaysayan ng iba-ibang mga salita at ekspresyon, pag-obserba sa paggamit ng mga tao sa wika, pagtingin sa sistema, atbp. ay napakarami nating maaring malaman tungkol sa sikolohiyang Pilipino. At gamit ng kaalaman na mapupulot natin sa ganitong klaseng pag-aaral, mas madali na nating maipapahayag ng malinaw sa masang Pilipino kung anong tulong ang maari nating maibahagi bilang mga kasapi ng mundong akademiko. Sa ganitong paraan mas mapapadali rin ang edukasyon ng masa. 

                Hindi maikakaila ang pabigat nang pabigat na pressure na mag-aral ng mga dayuhang wika dahil sa walang pakundangang globalisasyong nagaganap. Hindi naman masamang naisin na makasabay tayo dito, pero hanggat hindi natin nasosolusyonan ang problema ng identidad, hanggat hindi natin nalalaman ang kung ano ang ating mga lakas at kahinan, patuloy lang tayong magiging alipin sa ibang mga bansa’t dambuhalang korporasyon at hindi talaga tayo magiging ganap na kalahok sa globalisasyon.

Totoong nakahuhumaling ang panandalian at pansariling aliw na binibigay ng palagiang paggamit ng “mataas na uri” ng wika. Pero dapat nating isipin na sa matagalang panahon ay walang makikinabang sa ganitong pag-uugali. Wala ka namang naibabahaging kaalaman kung hindi ka naiintindihan ng mga kausap mo. Maari pa nga itong maging sanhi ng lalo pang paglayo at pagkayamot ng masa. Huwag nating kakalimutan na umaasa sa isa’t-isa ang iba’t-ibang sektor ng lipunan at nakakasakit sa lahat ang lalo pang paglaki ng hidwaan sa pagitan ng mga ito.    

Sa madaling salita, ang makamasang pag-aaral ng wika ay magbibigay daan tungo sa mas epektibong palitan ng mga ideya sa loob ng lipunan at ito naman ang siyang magbibigay daan tungo sa inaasam nating pagbabago at pag-unlad.   

No comments:

Post a Comment