Tuesday, January 19, 2010

EKSOTIK

Maraming ideolohiya ang ipinapakita ng salitang “exotic”. Madalas natin itong makita o mabasa sa maraming travel brochures at ilang postcards. Tinutukoy ng salitang ito ang isang lugar na maituturing na primitibo sa gitna ng ng modernong pamumuhay ngayon o di kaya’y anumang hindi pangkaraniwang nakikita o ordinaryo.

Madalas gamitin ang salitang ito upang makaengganyo ng mga turistang nais makahulagpos sa mga problema ng pang-araw-araw na buhay. Kung titingnang mabuti, inilagay sa salita ang ilang mapang-aliping pananaw ng nakatataas na uri sa masa ng lipunan. Ang anumang hindi itinuturing na ordinaryo o pangkaraniwan ng mataas na uri ay tinatawag na primitibo at exotic. May negatibong konotasyon ito para sa mga binansagang exotic. Maaaring tingnan ang pananaw na nakapaloob sa salitang ito sa sitwasyon ng isang turistang pupunta sa isang “exotic” upang magbakasyon. Ipinapakita nito ang pananaw na kung hindi kabilang ang isang tao sa namumunong uri dahil sa kanyang uri ng pamumuhay, nararapat kang tawaging exotic. Puno ng negatibong konotasyon ang salita dahil inilalantad nito ang nakatagong hibla na naghihiwalay sa elite ng lipunan (ang turista) at ang masa (ang dinadayo ng turista).

Salamin ang salita sa tila pagsunod at kawalang pagtutol ng masa sa mga pananaw na pinamamayani ng mga elite ng lipunan. Mismong ang masa ang nagababansag sa kanilang sarili na exotic sa pamamagitan ng paggamit ng malalapit na salita rito gaya ng ethnic at folk. Ang patuloy na paggamit ng salitang exotic ay isang repleksyon ng katotohanang ang ideolohiya ng nakatataas na uri ang siyang nagiging tama para sa buong lipunan dahil sa pagtanggap ng masa sa salitang ito at ang mga ideolohiyang nakapaloob rito.

--japa miranda

No comments:

Post a Comment