Tuesday, January 5, 2010

Makamasang Wika sa Modernong Panahon

Hindi naman natin maikakaila na sa lipunang ating kinabibilangan ay may mga bagay na inuuri at mas nakatataas o nakalalamang. Ang ganitong kalagayan ay kadalasang itinatakda lamang ng mga tao may kapangyarihan. Ganito rin ba ang lagay sa usaping pangwika sa Pilipinas? Sa kasalukuyan, mapapansin natin na patuloy na nagkakaroon ng pagbabago at lahat naman ay nais na makisabay sa mga pagbabagong nagaganap sa kapaligiran. Ngunit lahat nga ba ay may kakayanang makisabay at kailangan bang daliang magkaroon ng pagbabago? Maraming katanungan ukol dito , lalo na sa wikang Filipino. Pilit ibinabagay ang Filipino sa mga pagbabago sa lipunan. Ngunit marapat din natin tingnan na ang malaking porsyento ng populasyon ng Pilipnas ay masasabing nabibilang sa masa. Madalas sabihin na nakabatay ang mga batas at iba pang usapin sa nakararami. Sa usaping wika ang nakararami nga ba ang pinagbabatayan? Sa aking palagay malaki ang pagkakaiba ng wikang makamasa sa wikang itinatakda ng batas. Hindi naman lingid sa ating kaalaman ang ibig sabihin ng masa at sila nga ang bumubuo ng atin populasyon ibig sabihin sila ang nagdadala ng tunay na kultura ng mga Pilipino. Kung gayon sa marapat na ituon ang pag-aaral sa wika ng masa dahil masasabing ito ang tunay na wika ng mga Pilipino. Oo, tama naman ang makisunod sa mga modernisasyong nangyayari sa paligid ngunit mas makabuluhan kung lilinangin mo na natin ang sariling atin. Tuwing sinasabi natin ang makamasang wika ito ang wika na ginagamit ng mga pangkaraniwang Pilipino sa pang-araw araw na buhay.Ito ang dapat nating paglaanan ng pansin dahil ito ang tunay na nagbibigay ng identidad sa ating mga Pilipino. Sa mga polisiyang pinapatupad maari nating masabi na ang makamasang wika ay hindi na nabibigyan ng pansin. Marahil ang makamasang pag-aaral ng wika ay makaktulong upang linangin at pagyamanin pa ang tunay na wikang Pilipino. Kahit na patuloy ang pag-usad ng mundo sa modernisasyon, hindi naman masama ang pag-usad tungo sa sariling modernisayon ng wikang Filipino at isang paraan tungo dito ay ang pagbibigay ng halaga sa makamasang wika.

No comments:

Post a Comment