Sunday, January 31, 2010

Hinaharap Ng Wikang Ingles

Habang aking binabasa ang artikulong isinulat ni Ostler Nicholas ako ay lubusang nagulat na ito pala ay maaaring mangyari sa darating na panahon. Dito ay tahasang inilahad ng may-akda ang maaaring kahantungan ng pandaigdigang Lingua Franca ang wikang Ingles. Matapos ko itong suriin para sa aking paglapat sa konstekto ng Pilipinas, mula sa akda ay maaaring kahantungan ng wikang Filipino sa kasalukuyan dahil sa papakonting gumagamit nito sa ating bansa. Habang dumaraan ang taon makikita natin ang pagtaas ng bahagdan ng mga gumagamit ng Chinese Mandarin bilang pangunahin at pangalawang wika, dito ay inilahad ang maaring pagbagsak ng wikang ingles sapagkat sa kasalukuyan kita natin ang unti-unting pagbagsak ng emperyong amerika at sa kanilang kasalukuyang sitwasyong pang-ekonomiya.

Ipinakita ng may akda ang kaniyang kakayahan na bigyan ng prediksyon ang hinaharap ng isang wika na wala si Crystal David. Ayon kay Ostler darating ang araw na Chinese Mandarin na ang maghaharing wika, ito ay kaniyang isinulat upang maging handa lamang sa mga maaaring mangyari sa loob na darating na 50 taon. Ibig sabihin nakikita ang pag-unlad ng emperyong asyano at pabagsak ng emperyong amerika at kanluranin sa hinaharap. Sa pag-aanalisang kaniyang sinabi na mahihirapan ang mga amerikano o ang mga bansang nagsasalita ng ingles dahil sila na ang makikisama o makikibagay sa mga asyano na pag-aralan ang kanilang wika partikular na dito ang wikang Chinese Mandarin.

Madadalian ang mga bansang nakapagsasalita ng bilingual at mahihirapan ang bansang monolingual ang polisiya tulad ng emperyong amerika na Ingles ang may malaking bahagdan ng kanilang pagpapahalaga. Kung ating ihahambing sa kasalukuyang panahon ng Wikang Filipino dito sa ating bansa hindi posibleng mamatay ang wikang Filipino sapagkat sa ating kakulangan ng pantayong pananaw. Ayon nga kay Dr. Zeus Salazar tayong mga Pilipino ay may malaking pagkukulang sa pagmamahal sa ating wika at kultura. Mula sa pahayag na ito hindi nga malabong mangyari ang aking hinuha hinggil sa wikang Filipino. Ang posible pang mangyari sa ating bansa sa usaping pangwika ay mas lalong mahihirapan ang mga Filipino kung mamamatay at babagsak ang emperyong amerikano at pag-aaralan ang Chinese Mandarin na siyang posibleng maghari na wika sa hinaharap mas lalong mahihirapan at gugulo ang isipan ng mga Pilipino.

Sa mga ganitong pangyayari iisa lamang ang nais ipabatid ni Ostler Nicholas na tayo ay maging handa sa mabilisan maaring maganap sa darating na panahon. Mula sa kaniya ay aking naisip na kahit ganoon pa kalakas ang isang emperyo posible pala itong gumuho at hindi lahat ng bagay dito sa mundo ay permanente. Patuloy ang pag-unlad ng wika dahil sa katangian nitong dinamiko. Patuloy ang paglakas ng isang wika kung marami ang nagsasalita nito. Patuloy ang masidhing pag-aaral sa wika kahit ano pa man ang dumating. Ang lahat ng kultura ay nabubuhay dahil sa wika na siyang sumasalamin dito.

Romhel M. De Jesus- ayon nga ngayon lang ako nakapasok kaya send ko na ito para mabasa ninyo narin pag may time kayo, salamat

No comments:

Post a Comment