Tuesday, January 5, 2010

Makamasa? Posible.

Isang matagal nang palaisipan kung posible ang ideya ng isang pag-aaral ng wika sa pamamagitan ng makamasang pagtingin. Kung marami ang naniniwalang maaaring mabuhay ang isang pag-aaral na tulad nito, nakahihigit ang bilang ng tumataliwas dito.

Sa isang panahong namamayani at patuloy na umaangat ang ideya ng globalisasyon, maaaring kaagad ay magpasiya tayong walang puwang ang makamasang pag-aaral ng wika dahil sa pagtingin lamang natin patungo sa nakapang-aakit na kamay ng globalisasyon. Kailangang palabas ang pag-aaral na gagawin upang makasabay sa globalisasyon. Isinasantabi ang pagtingin ng mayoryang populasyon at bukas-palad na tinatanggap ang mga kaalamang galing sa labas na niyayakap ng mga elite ng lipunan.

Kaiba sa inaakala ng marami, posible ang makamasang pagtingin sa pag-aaral ng wika. Mas mabisa at madali itong proseso. Ang masa o ang nakahihigit na populasyon ng isang lipunan ay siyang nagdidikta ng daloy ng pagbabago ng lipunan. Ehemplo nito ang mga soap opera sa telebisyon na iniaangkop sa lasa ng masa upang magtagal at pumatok.

Kung iaangkop sa panlasa at pagtingin ng masa ang isang pag-aaral ng wika, mas makasisiguro tayo na tama ang mga datos o impormasyong makukuha. Mas tiyak ang mga impormasyong ito dahil galing ito sa mayoryang populasyong bumubuo sa isang daynamikong lipunan, humuhugis at nagdidikta ng maraming pagbabago.

--japa miranda

No comments:

Post a Comment