Tuesday, January 5, 2010

Sa Masa, Sa Lipunan

Ang makamasang pag-aaral ng wika ay pag-aaral na nararapat pumapatungkol sa masa at para sa masa. Ang masa ay hindi lamang ang mga mahihirap tulad ng inaakala ng iba. Ang masa ay binubuo ng mga proletarians o ang mga taong nabubuhay at dumedepende sa kanilang labor at angking kakayanan. Sila ang mayorya ng populasyon na siyang nagbibigay buhay sa ating lipunan, at siya ring nagbibigay buhay sa wika ng mga Pilipino ngayon.


Ang makamasang pag-aaral ay  para sa masa. Hindi dapat kasama sa layunin nito ang maging tunog intelektwal lamang. Hindi kailangan na ang pag-aaral ay upang makatanggap lang ng papuri o makasabay lamang sa uso. Ito ay dapat na makapagpaliwanag sa simpleng salita ng mga diskurso ukol sa wika. Hindi kailangan na gumamit ng mga salita upang maging tunog intelektwal. Nakararami sa atin, atin mang itanggi, na gaano man kagaling ang pagpapahayag nila ay maituturing pa rin na ignorante o walang laman ang pag-aaral na isinasagawa. Mas maganda na ang wika ay simple, o wika na rin na gamit ng mas nakararami. Upang maging makamasa, ang wika rin ay dapat na maiintindihan ng masa.


Ang tao ay hindi maihihiwalay sa wika dahil ito ang ginagamit bilang repleksiyon ng mga pagbabago at mga sistema sa ating lipunan. Kung kaya’t dapat ang pag-aaral ay nakatuon sa kung sino ang mayorya sa isang lipunan upang malaman ang kalikasan ng wika. Kung paano ang kanilang paggamit, ang kanilang layunin at ang ang mga ideyang sinusuportahan nito na makikita sa pamamagitan ng pag-aanalisa at paglalalim mula sa paligid kung saan patuloy na nagbabago ang wika.


Ang makamasang pag-aaral ay hindi lamang dapat nakatuon sa tamang konstruksiyon ng salita at mga pangungusap, o sa tunog at morpolohiya. Dahil sa likod ng mga arkitektura at musika na hatid na wika, nandoon ang tunay na mas mahalagang repleksiyon ng realidad. Naroroon ang mas kailangan na bigyan ng paliwanag- ang sanhi at bunga ng pagbabago. Ito ang mas magbibigay paliwanag sa ating mga masa at sa ating lipunan. 


--Queene Tumaque

No comments:

Post a Comment