Tuesday, January 19, 2010

Magulang

Maaring maging kahulugan ng magulang ay "nanay at tatay". Sa ganitong pagkakahulugan ay wala namang masyadong sinasabi ito at kung susuriin ang salitang "magulang" ay pwede naman talaga ang kahulugang nanay at tatay dito dahil mas marami naman talaga silang gulang sa kanilang mga anak. Mayroon din namang ibang ibig sabihin ito kung ginagamit sa prutas o gulay na hinog na at madalas ay ginagamit ito sa paraang negatibo. Kaya nga sa palengke ay kapag narinig na sinabi na magulang na ang gulay ay hindi na maganda dahil ibig sabihin ay matigas na ito. Kaya nga pwede din gamitin ang salitang ito sa taong matanda na at uugud-ugod dahil masasabing naninigas na ang mga daliri at hindi na magalaw na malapit sa salitang "gurang". Meron pa ring isa pang kahulugan ang salitang magulang at ginagamit ito sa taong nanlalamang o nananamantala. Magulang siguro dahil ang nalalamangan lang naman ay ang inosenteng tao at may mga nagsasabi nga na kapag matanda na nawawala ang pagkainosente. Madalas kong naririnig ito kapag naglalaro ng basketball. Sinasabi ito kapag nanghaharass ang isang tao sa taong binabantayan niya o nagbabantay sa kanya. Ibig sabihin ng nanghaharass ay ang taong mas ginagamit ang pwersa imbis na ang galing sa basketball upang manaig sa kanyang katunggali. Sa mga kahulugang ito makikita ang pagkakaiba ng antas dahil sa edad, kaalaman, at lakas ng katawan sa paggamit ng iisang salita lamang. At makikitang hindi lang positibo, mayroon ding negatibong kahulugan ito sa paningin ng tao.

No comments:

Post a Comment